4-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanylmethyl)-benzoic acid hydrazide

4-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanylmethyl)-benzoic acid hydrazide