4-[(2-Methoxy-phenyl)-methyl-sulfamoyl]-benzoic acid

4-[(2-Methoxy-phenyl)-methyl-sulfamoyl]-benzoic acid