2,2-Dimethyl-5-phenyl-1,3-dioxolan-4-one

2,2-Dimethyl-5-phenyl-1,3-dioxolan-4-one