1-(3,6-dihydroxy-2,4-dimethoxyphenyl)ethanone

1-(3,6-dihydroxy-2,4-dimethoxyphenyl)ethanone