2-[3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]acetonitrile

2-[3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]acetonitrile