1H-Pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-N-phenyl-

1H-Pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-N-phenyl-