N-(2,4-Dinitrophenyl)-1-naphthalenamine

N-(2,4-Dinitrophenyl)-1-naphthalenamine