5-ethyl-5-(4-fluoro-phenyl)-imidazolidine-2,4-dione

5-ethyl-5-(4-fluoro-phenyl)-imidazolidine-2,4-dione