3-(4-Methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea

3-(4-Methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea