4,4'-methanediylbis(2-methoxyphenol)

4,4'-methanediylbis(2-methoxyphenol)