9-Chloro-11beta-hydroxy-17-methyltestosterone

9-Chloro-11beta-hydroxy-17-methyltestosterone