3-(4-Chloro-3-nitro-benzoyl)-2-methyl-indolizine-1-carbaldehyde

3-(4-Chloro-3-nitro-benzoyl)-2-methyl-indolizine-1-carbaldehyde