N-(2-hydroxyethyl)-2-oxo-2-(2-phenylindolizin-3-yl)acetamide

N-(2-hydroxyethyl)-2-oxo-2-(2-phenylindolizin-3-yl)acetamide