2-{[3-(4-Methoxy-phenyl)-acryloyl]-methyl-amino}-benzoic acid

2-{[3-(4-Methoxy-phenyl)-acryloyl]-methyl-amino}-benzoic acid