2-phenyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one

2-phenyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one