5-[3-(Morpholine-4-sulfonyl)-phenyl]-4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol

5-[3-(Morpholine-4-sulfonyl)-phenyl]-4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol