3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane

3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane