1,3-Dioxolan-2-one, 4-phenyl-

1,3-Dioxolan-2-one, 4-phenyl-