2-Cycloheptylcarbamoylmethylsulfanyl-benzoic acid

2-Cycloheptylcarbamoylmethylsulfanyl-benzoic acid