Tetrakis(phenylethynyl)silane

Tetrakis(phenylethynyl)silane