4-(4-Oxo-2-thioxo-thiazolidin-3-yl)-benzoic acid

4-(4-Oxo-2-thioxo-thiazolidin-3-yl)-benzoic acid