3-CYANO-2-HYDROXY-6-METHYL-4-PHENYLPYRIDINE

3-CYANO-2-HYDROXY-6-METHYL-4-PHENYLPYRIDINE