N-(2-Benzoylphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide

N-(2-Benzoylphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide