Alkyl benzyldimethyl ammonium chloride

Alkyl benzyldimethyl ammonium chloride