2-Chloro-5-(ethyl-phenyl-sulfamoyl)-benzoic acid

2-Chloro-5-(ethyl-phenyl-sulfamoyl)-benzoic acid