3-methyl-5-phenoxy-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

3-methyl-5-phenoxy-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde