4,5-Dimethyl-2-(trichloromethyl)-1,3-dioxolane

4,5-Dimethyl-2-(trichloromethyl)-1,3-dioxolane