5-methoxy-3-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-indole

5-methoxy-3-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-indole