4-Acetylphenyl 5-acetyl-2-methoxyphenyl ether

4-Acetylphenyl 5-acetyl-2-methoxyphenyl ether