N-(Methylsulfonyl)azetidine

N-(Methylsulfonyl)azetidine