2-(2-hydroxyphenoxy)-N-(2-methoxyphenyl)acetamide

2-(2-hydroxyphenoxy)-N-(2-methoxyphenyl)acetamide