N-[4-[(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfamoyl]phenyl]-1-benzofuran-2-carboxamide

N-[4-[(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfamoyl]phenyl]-1-benzofuran-2-carboxamide