N-(1-Naphthyl)-3-nitrobenzenesulfonamide

N-(1-Naphthyl)-3-nitrobenzenesulfonamide