Hydroxy-(4-methoxy-phenyl)-phenyl-acetic acid

Hydroxy-(4-methoxy-phenyl)-phenyl-acetic acid