3-Benzyl-2-phenylthiazolidin-4-one

3-Benzyl-2-phenylthiazolidin-4-one