1-(4-Chloro-phenyl)-5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazole

1-(4-Chloro-phenyl)-5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazole