1-(3,4-dichlorophenyl)-3-[3-(dimethylamino)phenyl]urea

1-(3,4-dichlorophenyl)-3-[3-(dimethylamino)phenyl]urea