2-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole

2-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole