2-Benzothiazol-2-yl-5-methyl-2H-pyrazol-3-ylamine

2-Benzothiazol-2-yl-5-methyl-2H-pyrazol-3-ylamine