1-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)urea

1-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)urea