ethyl N-(4-ethoxyphenyl)carbamate

ethyl N-(4-ethoxyphenyl)carbamate