2-(4-methoxybenzoyl)-N-phenylhydrazinecarbothioamide

2-(4-methoxybenzoyl)-N-phenylhydrazinecarbothioamide