N-(2,4-dimethylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide

N-(2,4-dimethylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide