1,5-Dimethyl-4-phenylimidazolidin-2-one

1,5-Dimethyl-4-phenylimidazolidin-2-one