3,4-dimethoxy-N-(2,4,6-trimethylphenyl)benzamide

3,4-dimethoxy-N-(2,4,6-trimethylphenyl)benzamide