phenyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate

phenyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate