Bis(2-hydroxy-5-nitro-phenyl)methane

Bis(2-hydroxy-5-nitro-phenyl)methane