1-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-2-phenylethane-1,2-dione

1-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-2-phenylethane-1,2-dione