N-(4-methoxyphenyl)fluoren-9-imine

N-(4-methoxyphenyl)fluoren-9-imine