Benzenamine, N-[1-(1-aziridinyl)-2,2-diphenylethylidene]-4-methyl-

Benzenamine, N-[1-(1-aziridinyl)-2,2-diphenylethylidene]-4-methyl-